Veel gestelde Vragen

 


V: Wat is het onderscheid tussen corona ontlading (CD) en ultraviolet straling

als methode om ozon te genereren?

A: Bij de toepassing van een corona ontladingsysteem (CD staat voor Corona discharge),

wordt d.m.v. het ontladen van een hoge spanning door de lucht, ozon gevormd.

Lucht bevat 21% zuurstof (O2). Door de continue elektrische ontlading wordt een deel

van de O2 gesplitst. Omdat die enkelvoudige zuurstofatomen niet kunnen bestaan,

worden ze als het ware tijdens die afsplitsing gebonden met andere zuurstof moleculen

zodat het instabiele en sterk oxiderende O3 ontstaat.

De productie van ozon is ook mogelijk met ultraviolet licht op een golflengte beneden de

200 nanometer. Wanneer voldoende UV energie aan een O2 molecuul is toegevoegd, wordt dezelfde

splitsing die ook met CD kan worden bereikt uitgevoerd. De maximum ozon concentratie

voor UV is ongeveer 400 tot 550 ppm in lucht. Ga naar begin...


V: Is CD Ozonisatie beter dan UV Ozonisatie?

A: Ja, Ozon productie door de CD unit is effectiever dan de productie door middel van UV

units. De CD technologie levert een Ozon concentratie die tenminste driemaal het

niveau overschrijdt van de bereikbare concentratie van een vergelijkbare UV generator.

De hoogst bereikbare concentratie bij gebruik van UV is ongeveer 550 P.M. Bij de eclips

CD unit loopt die concentratie op tot 1,350 P.M. Ga naar begin...


V: Waarin onderscheidt de Eclipse zich van andere DELZONE CD generatoren?

A: De eclipselijn werd ontwikkeld om, zonder gebruik van geconcentreerde zuurstof of een

mengkamer ozon te produceren. Apparaten die geconcentreerde zuurstof gebruiken zijn

veelal bestemd voor industriŽle toepassing en kunnen concentraties tot 15000 ppm opleveren.

De eclips is een middenweg tussen de twee uitersten. Ga naar begin...


V: Waarom heeft men met de Eclipse series geen behoefte aan zuurstof concentraat of een

lucht droger?

A: De cel in de Eclipse is ontworpen voor toepassing van lucht uit de atmosfeer. Omdat voor

het toepassingsgebied de direct uit lucht opgewekte concentratie voldoende is, bespaard

het apparaat kosten van aanschaf en onderhoud van een hoge druk zuurstofsysteem of

een luchtdroger. Ga naar begin...


V: Wanneer er geen geconcentreerde zuurstof wordt gebruikt, bestaat dan de kans dat er

door de reactie met stikstof (N2) ook salpeterzuur wordt gevormd?

A: Ja, salpeterzuurdamp wordt in kleine hoeveelheden in de ozon cellen geproduceerd.

De cellen bestaan uit roestvrij materiaal dat bestand is tegen salpeterzuur. De damp kan

op het oppervlak van de cel en in de ozon cilinder condenseren. Als het eenmaal

gecondenseerd is zal het door de helling in het systeem naar het laagste punt lopen waar

zich druppels zuur kunnen verzamelen. Wordt deze (minimale) hoeveelheid salpeterzuur

met ruim water weggespoeld, dan levert dit geen problemen op. Als er voor de druppels

zuur geen opvang punt is, zal de damp samen met de ozon in het water geÔnjecteerd

worden en zich daar binden met andere in water opgeloste stoffen. De minimale

hoeveelheid verstoort op geen enkele manier de balans van het behandelde water. Ga naar begin...


V: Waarom heeft men met de Eclipse geen mengkamer nodig?

A: De belangrijkste functie van een mengkamer bestaat uit het verzamelen en

verwijderen van onopgeloste gasbellen. Door het installeren van een geschikte

injecteur, lost nagenoeg alle ozon op. Om het laatste restant ozon te verwijderen kan

een koolfilter gemonteerd worden. In de meeste gevallen, in het bijzonder bij buiten

geplaatste installaties veroorzaken gas/lucht bellen geen problemen.

Eventueel kan er een ontluchter geÔnstalleerd worden om een eventueel residu te

verwijderen. Ga naar begin...


V: Wordt de Eclipse op dezelfde manier als het UV systeem met injectie geÔnstalleerd?

A: Ja, ieder Eclipse systeem bevat een injecteur voor een eenvoudige installatie. Daarbij zorgt een

venturi voor aanzuiging van de ozon. Lekkage van ozon is daarom uitgesloten. Ga naar begin...


V: Bestaat de Eclipse uit onderdelen die door gebruik en slijtage na verloop van tijd moeten

worden vervangen? Zo ja, welke en hoe vaak moet men deze vervangen? Is het

onderhoud duurder dan het UV systeem? Ga naar begin...

A: Er is inderdaad ťťn onderdeel in de eclips die men na ongeveer 9000 bedrijfsuren moet

vervangen, namelijk de CD elektrode. Naast het vervangen van deze elektrode is er verder geen

onderhoud nodig.


V: Is de Eclipselijn gebruiksvriendelijk? Hoe kan men weten of de eclips nog goed

werkt?

A: Zoals bij de DELZONE Eclipse producten geldt, eenmaal vakkundig geÔnstalleerd

blijft de generator operationeel gedurende minimaal 9000 bedrijfs uren zonder enige

behoefte aan onderhoud. Ga naar begin...


V: Verbruikt de Eclipselijn veel stroom?

A: Nee. De Eclipse 1 verbruikt 10 W, Eclipse 2 verbruikt 20 W, de Eclipse 4 verbruikt 40 W per uur.

© Delzone Nederland Ga naar begin...

Legionella informatie
LEGIONELLA PNEUMOPHILA, oorzaak en hoe te voorkomen.
(korte samenvatting van BCS en Microbiologie)

De microbiologische kwaliteit van het water is de grondoorzaak van het Legionella probleem. De belangrijkste manier waarlangs de infectie Legionella tot stand komt, is het ''inademen'' van aŽrosolen die besmet zijn met Legionella pneumophila. Het creŽren van aŽrosolen moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Is dit niet mogelijk dan moet het water worden ontsmet door middel van filtratie, reversosmose of desinfectie. Het desinfecteren van water kan gedaan worden met behulp van chemicaliŽn b.v chloor (0,3 %) of ozon. Al deze maatregelen moeten per toepassing bekeken worden. In het algemeen wordt drinkwater gedesinfecteerd (chloor, ozon) voordat het naar de gebruiker wordt gedistribueerd. Het is belangrijk dat er een hygiŽnisch ontworpen leidingsysteem is waarbij er geen dode einden en stilstaande zones zijn. Groeibevorderaars zijn ook aanwezig van metalen in de vorm van roest en het voorkomen van biofilm en slijm in de watersystemen. Deze omstandigheden moeten daarom voorkomen worden. De besmettingsroute naar mensen is via aerosolen. Dit zijn waterdeeltjes die zo klein zijn, dat deze zweven (bijna even zwaar als lucht). Als voorbeeld hiervan de whirlpool, maar ook de douche. Wanneer wij ons hierin bevinden ademen wij constant vochtige lucht in, verzadigd met aerosolen. Tenslotte blijkt de bacterie eigenlijk pas gevaarlijk te worden wanneer deze bij grote hoeveelheden in ons lichaam terecht komt. De watertemperatuur zou of beneden de 20 of boven de 60 C moeten zijn teneinde de vermeerdering van Legionella bacteriŽn te beperken.

Voor spa's / whirlpools en zwembaden wordt dan ook door Delzone Nederland geadviseerd:

  • vullen met schoon water, indien er een waterslang wordt gebruikt dan deze eerst goed doorspoelen
  • bij de eerste vulling chloor toevoegen.
  • per etmaal 6 tot 8 uur filtreren, afhankelijk van de grote van het bad.
  • het plaatsen van een DELZONE OZONATER.

De Delzone ozonater wekt ozon op doormiddel van UV onder Corona De voordelen van de Delzone ozonaters ten opzichte van de ozonaters die alleen ozon produceren doormiddel van UV, zijn o.a. langere levensduur, constante ozon productie en bedrijfszekerder.

Ga naar begin...

Wat is Ozon?
Wat is Ozon
Ozon is een bijzondere vorm van zuur-stof. Gewoonlijk vormen twee zuurstof-atomen een molecule. Dit is een zuur-stof molecule zoals deze ook in de lucht voorkomt (O2). De Ozon molecule echter, bestaat uit drie zuurstofatomen (O3) echter in een instabiele verbinding. Dit betekent dat deze verbinding snel terugvalt in de stabiele zuurstof mole-cule O2. Als de Ozon molecule echter weer uit-eenvalt in gewone zuurstof, gaat dit al-tijd via een reactie partner. De gehele werking welke Ozon op het biochemische proces uitoefent, is ge-baseerd op zijn sterk oxiderende wer-king. Ozon is het sterkste technisch beschik-bare oxidatiemiddel wat er be-staat.

Om u een indruk te geven van de sterkte is vastgesteld, dat de oxide-rende werking van Ozon zo'n 3500 keer sterker is dan die van Chloor. Gelijktijdig echter is Ozon ook het meest milieuvriendelijke oxidatiemiddel, aangezien het gemaakt wordt van zuurstof en later weer terugvalt tot zuurstof. Er worden dus geen chemicaliŽn toe-gevoegd aan het water. Ozon wordt ter plaatse geproduceerd en vervalt niet vanzelf zoals bijvoor-beeld chloor doet. Net als in de natuur wordt Ozon in de ozonator op dezelfde wijze ge-vormd als bij onweer in de natuur.

Hoe ontstaat Ozon
Ozon wordt geproduceerd in een ozon-ater. Dit kan op verschillende wij-zen.

1. Met UV licht.
Een goedkope en veilige methode welke echter slechts heel kleine hoe-veelheden kan produceren en met daarnaast een heel korte levensduur van de lamp. Om diezelfde reden leve-ren ook UV lampen in water een snel achter uit gaande hoeveelheid Ultra Vio-let licht en moeten jaarlijks vervan-gen worden.

2. Met een Corona ontlading tussen twee elektroden.
Hierbij wordt zuurstof of een gas (lucht) welke zuurstof bevat, tussen twee elektroden geleid, waartussen een zeer hoge wisselende spanning van wel 8000 volt is aangelegd. Deze wisselende spanning ontleed de molecule weer in atomen. Nu worden er nieuwe moleculen gevormd. In dit hoge spanningsveld worden echter drie zuurstof atomen aan elkaar gekoppeld tot O3. Ozon hangt af van de volgende criteria.

  • De aangelegde spanning
  • De frequentie
  • Oppervlakte van de elektrode
  • Grootte van de luchttoevoer.
  • De relatieve vochtigheid van het gas.

 

Ga naar begin...

Voor het behalen van een hoog rendement is het belangrijk een ozonater toe te passen welke zodanig gecon-strueerd is. Dit rendement wordt in hoge mate beÔnvloedt door:

De frequentie
Hoe hoger de frequentie hoe meer Ozon er geproduceerd wordt. Dit komt omdat de productie van Ozon met name plaats vindt bij elke wisseling van de spanning. Hoe vaker gewisseld per seconde, hoe beter.

De ozonator
Het spreekt voor zich, dat de luchttoevoer in de ozonator goed moet zijn en dat materialen gebruikt worden welke een lange levensduur waarborgen.

De vochtigheidsgraad
Vocht in de lucht dooft als het ware de corona waardoor Ozon ontstaat. Ook zal een gedeelte van het vocht in de combinatie met Ozon omgezet wor-den in salpeterzuur. In de praktijk kleine hoeveelheden die echter de PH kunnen beÔnvloeden.

Giftigheid Ozon
Ozon is op zich een giftig gas. Om een idee te geven van wat Ozon kan, is het bekend dat het zgn. oxidatievermogen van Ozon 3500 sterker is dan die van Chloor. Er dient dus gezorgd te worden dat Ozon niet ingeademd wordt. Er is geen enkel virus, schimmel bacte-rie, ziekteverwekker of alg bekend welke een aanraking met Ozon overleefd.

Ook de materialen welke in contact komen met Ozon dienen hier tegen bestand te zijn. PVC, EPDM, Viton en Teflon zijn veel gebruikt kunststoffen welke in meer of mindere mate bestand zijn tegen Ozon. PVC slang met weekmakers verteert als Ozon transportleiding binnen een paar weken geheel.

Voordelen van het gebruik van een Ozonater
Kristal helder water
Gezond water
Kleurstoffen worden verwijderd
Kiemdoding tot 99%
Directe oxidatie van het giftige nitriet Versterking van het oxidatievermogen van het water
Verbeterde filterwerking
Minder kans op ziektes
Meer zuurstof in het water
Alg wordt direct gedood
Milieuvriendelijk

Uit literatuur van Erwin Sander

Bovengenoemde voordelen heeft een Delzone ozonater.

DELZONE A World Leader in clean Water and Clean Air Technologies.

Vragen over Ozon?
1. Wat is ozon?
Ozon is actieve zuurstof, O3. Het komt van naturen voor in de atmosfeer van de aarde om ons te beschermen tegen de schadelijke stralen van de zon.

2. Waar wordt ozon voor gebruikt?
En paar veel gebruikte mogelijkheden zijn: drinkwater zuivering, lucht verfrisser en zuivering van zwembad- en whirlpoolwater.

4. Hoe lang wordt ozon al gebruikt om water te zuiveren?
Al sinds 1800.

5. Hoe lang wordt ozon al gebruikt voor de zuivering van zwembad- en whirlpoolwater en om luchtjes uit de lucht te verwijderen?
Al meer dan 50 jaar.

6. Is ozon hetzelfde als 'smog'?
Nee! Smog is een luchtvervuiling, ontstaan door verbranding van schadelijke stoffen. Hoewel smog kleine hoeveelheden ozon bevat, bestaat het voor het grootste gedeelte uit schadelijke chemicaliŽn zoals carbon monoxide. Smog zorgt ervoor dat de ozonlaag wordt aangetast.

7. Als ik ozon gebruik in mijn zwembad of whirlpool, lever ik dan een bijdrage aan het herstel van de ozonlaag?
Nee. Er worden bij de zuivering van water maar zulke kleine hoeveelheden ozon gebruikt, dat de paar moleculen die in de lucht terecht komen verwaarloosbaar zijn.

8. Is ozon schadelijk voor mij?
Nee. Ozon is niet schadelijk voor mensen of apparatuur in het water. U moet echter geen geconcentreerde ozon inademen.

9. Ruikt ozon?
Ja. Afhankelijk van de concentratie, de geur verschilt van licht zoet tot een beetje antiseptisch.

10. Doodt ozon bacteriŽn?
Ja. Het is een van de meest effectieve, complete bacteriŽn doders van alle meetbare elementen op aarde.

11. Wat is het verschil tussen ozon en chloor?
Met de hoeveelheid die nodig is voor de zuivering van water heeft ozon geen merkbare geur, kleur of smaak. Het irriteert huid, haar en ogen niet en geeft geen schade aan apparatuur. Ozon reinigt het water erg snel en effectief, 3000 keer sneller dan chloor. Ozon laat geen bijproducten achter behalve pure zuurstof. In tegenstelling tot chloor dat een bijproduct genaamd hydrachloride zuur en toegevoegd zout in het water achterlaat.

12. Doodt ozon virussen?
Ja. Ozon doodt alle vormen van virussen die bekent zijn in water en lucht.

13. Zorgt ozon ervoor dat er minder schuim in het whirlpool water komt?
Ja, met een goede filter moet het volledig verdwijnen.

14. Hoe wordt ozon geproduceerd?
Ozon kan op meerdere manieren geproduceerd worden. De meest gebruikte methode is echter via ULG, het ontstaan van ozon via ultra violet licht. DEL gebruikt ook Corona Discharge voor grotere concentraties van ozon die gebruikt wordt in grote hoeveelheden water.

15. Hoe werkt het ontstaan van ozon via ultra violet licht?
Een speciale lamp geeft een speciale golflengte van ultra violet licht af die zuurstof moleculen (O2) omzetten in actieve ozon moleculen (O3).

Dit gebeurt direct in de ozon kamer van de ozon generator.

16. Hoe werkt de Corona Discharge Generator?
De beste en dus ook de meest doeltreffende manier om te desinfecteren gebeurt met behulp van ozon, en speciaal ozonproductie onder corona, wat inhoudt dat, hoe hoger de frequentie, hoe meer ozon geproduceerd wordt. Dit komt omdat de productie van ozon met name plaats vindt bij elke wisseling van de spanning: hoe vaker gewisseld per seconde hoe beter. Dit geeft ook een stabielere ozonproductie.

17. Kan ozon schade aanrichten aan mijn zwembad of whirlpool apparatuur?
Nee. Ozon is in zijn geheel niet schadelijk voor uw zwembad, whirlpool of apparatuur. Bij goed gebruik is ozon gebruiksvriendelijker dan enige andere water zuiveraar die er bestaat.

18. Kan de ozon in mijn zwembad de huid of ogen irriteren zoals dat bij chloor het geval is?
Nee, ozon levert geen huid- of oogirritaties op.

19. Heeft ozon effect op de PH waarde?
Ozon is PH neutraal. Het heeft dus geen effect op de PH waarde van uw water.

 

20. Moet ik het water nog evenveel filteren als ik ozon gebruik?
Ja. Omdat er constant vervuiling in het water terecht komt en ozon dit vuil steeds blijft vernietigen, moeten de microscopische achterblijfselen uit het water gefilterd worden.

 

 

Ga naar begin...